Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Stan wojenny”

2003

Pakiet edukacyjny „Stan wojenny” przedstawia jedno z najbardziej dramatycznych, a zarazem kontrowersyjnych wydarzeń z najnowszej historii Polski. Spór dotyczący konieczności wprowadzenia stanu wojennego do dzisiaj nie doczekał się rozstrzygnięcia i nie zanosi się, aby nastąpiło ono w najbliższej przyszłości.

 

Wprowadzeniem do pakietu jest esej omawiający genezę i przebieg stanu wojennego, następnie zamieszczono biogramy ważniejszych postaci, słownik pojęć, tablicę synchronistyczną, kalendarium wydarzeń w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach i bibliografię. Pakiet obejmuje także bogaty i różnorodny materiał źródłowy – zdjęcia, dokumenty, relacje, wspomnienia, fragmenty wydawnictw drugiego obiegu oraz współczesnych opracowań. Materiał został tak dobrany, aby ukazać różne aspekty stanu wojennego – między innymi prawodawstwo, strajki i ich tłumienie przez siły porządkowe, życie codzienne i działalność NSZZ „Solidarność”. Autorzy starali się zestawiać materiały „z dwóch stron barykady” – pokazać protestujących robotników i stronę rządową (na przykładzie strajków w KWK „Wujek” i Stoczni Gdańskiej im. Lenina). Część źródeł opublikowana została w formie kopii, by obrazowo przybliżyć uczniom omawiane zagadnienia.

Z wyborem źródeł korespondują scenariusze lekcji, przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; część z nich (przy odpowiedniej modyfikacji) może być wykorzystana także w gimnazjum. Scenariusze mogą być realizowane na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Bogaty materiał źródłowy daje także nauczycielom możliwość prowadzenia lekcji według własnych pomysłów.

Zgodnie z promowanym obecnie modelem kształcenia szkoła powinna uczyć młodego człowieka aktywności, samodzielnego myślenia, krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji, wartościowania i hierarchizowania wydarzeń, indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania problemów. Podobne założenia przyjęte zostały przy opracowywaniu niniejszego pakietu. W proponowanych scenariuszach położono nacisk na samodzielną pracę uczniów z wykorzystaniem materiałów źródłowych. Uczeń będzie także doskonalić umiejętność formułowania wniosków i ocen krytycznych oraz publicznej prezentacji wyników.

Pakiety edukacyjne przygotowywane przez IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Centralą BEN w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej.

 

Pobierz