Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Z »Solidarnością« do wolności”

2011

Tematem przewodnim teki są dzieje „Solidarności” rozumianej zarówno jako związek zawodowy, jak i ruch społeczny skupiający miliony ludzi. Narracja zbudowana jest wokół wprowadzającego eseju Prezesa IPN, dr. Łukasza Kamińskiego.

 

Teka zawiera dziewięć scenariuszy dostosowanych do różnych przedmiotów – na ich podstawie można przeprowadzić zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy historii. Co istotne, dostosowane są do programów nauczania obowiązujących w szkole podstawowej, gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. Integralną część publikacji stanowią Karty, zawierające ponad setkę zdjęć, prezentacje multimedialne oraz fragmenty filmów, które umieszczono na dwóch płytach DVD. Uczniom w zrozumieniu zjawiska, jakim była „Solidarność”, pomogą teksty źródłowe, biogramy, słowniczek pojęć czy tablica synchronistyczna.

***

Propozycje zawarte w tece edukacyjnej prezentują historię NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989. Pokazana została geneza związku; wiele miejsca poświęcono zwłaszcza porozumieniom sierpniowym i politycznym następstwom ich zawarcia. Scenariusze lekcji pozwalają ukazać legalną działalność związku oraz specyfikę „Solidarności” jako ruchu społecznego. Wskazano również kolejne odsłony konfliktu związku z władzami partyjno-państwowymi oraz wybrane aspekty działalności podziemnej NSZZ „Solidarność”.

Dr Małgorzata Choma-Jusińska

Podjęcie tematyki dotyczącej historii „Solidarności” jest bezsprzecznie bardzo cenne, odnosi się bowiem do zagadnienia będącego nie tylko częścią historii społeczno-politycznej Polski, ale tematem bardzo intensywnie występującym we współczesnej debacie politycznej, często pozbawionej odwołania do faktów. Debatę tę siłą rzeczy obserwują młodzi Polacy niekoniecznie orientujący się w zawiłościach podjętego przez Autorów materiału. Z tego powodu włączenie tej teki w obieg szkolny będzie miało duże znaczenie w popularyzowaniu rzetelnej wiedzy na temat omawianego zjawiska. Pomoże w realizacji celu, którym jest wspieranie ucznia i nauczyciela w procesie edukacji historycznej.

Agnieszka Jaczyńska

W „Tekach edukacyjnych IPN” nauczyciele i uczniowie znajdą źró­dła historyczne oraz materiały dydaktyczne dotyczące najnowszej historii Polski (1939–1989). Są one odpowiedzią na proś­by nauczycieli o pomoce dydaktyczne umoż­liwiające przybliżenie uczniom wszystkich, zwłaszcza najtrudniejszych i kontrowersyjnych, tematów z historii Polski w tym okresie.

 

Pobierz