Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Wybory i referenda w PRL

Autor: Sebastian Ligarski, Michał Siedziako 2014

Na pracę składa się blisko 40 artykułów, napisanych przez badaczy reprezentujących różne ośrodki i dyscypliny naukowe – historię, politologię i prawo. Pierwsze trzy teksty, autorstwa prof. Jerzego Eislera, prof. Wojciecha Sokoła i dr. Sebastiana Ligarskiego, stanowią wprowadzenie do tematu. W kolejnych częściach pracy zamieszczono artykuły poświęcone następującym zagadnieniom: głosowaniom w latach 1946, 1947 i 1952, wyborom w okresie rządów Władysława Gomułki, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, propagandzie wyborczej, stosunkowi Kościołów i mniejszości narodowych do wyborów, opozycji i oporowi społecznemu wyrażanemu w okresie akcji wyborczych oraz stosunkowi zagranicy do peerelowskich głosowań.

 

Problematyka związana z wyborami i referendami w PRL nie była do tej pory prezentowana w literaturze w sposób całościowy. Prezentowany tom studiów zmienia ten stan rzeczy. Zgodnie z intencją redaktorów może być traktowany jako szerokie rozpoznanie pola badawczego i stanowić zachętę do dalszych badań.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Antoniego Dudka:

Problematykawyborów w powojennej Polsce była dotąd przedmiotem zainteresowania badaczyprzede wszystkim w odniesieniu do referendum ludowego z 1946 r. oraz trzechelekcji szczególnie istotnych z punktu widzenia dziejów politycznych: z 1947,1957 i 1989 r. Na marginesie badań pozostawały natomiast pozostałe głosowaniapowszechne […]. Omawiana praca stanowi udaną próbę poszerzenia tej perspektywy,zarówno poprzez szersze niż dotąd ujęcie zagadnienia wyborów w innych latachniż wymienione, jak i omówienia ich różnorodnych aspektów, często pomijanych wewcześniejszych opracowaniach.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Wolszy:

Jestem poddużym wrażeniem szczegółowości przeprowadzonych przez Autorów badańarchiwalnych. Warto też w tym miejscu podkreślić, że tematyka niektórych z tychartykułów, głównie dotycząca spraw regionalnych, była nowatorska. […] Generalnakonstatacja nasuwa się sama. Recenzowana praca to przykład dobrze pomyślanejpracy zbiorowej, wykonanej z dużym zaangażowaniem i wiedzą przez poszczególnychczłonków zespołu.

 

Pobierz