Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Vivat Academia, vivant professores! Quiz o polskich uczelniach

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 76 osób

Powszechnie szanowani wykładowcy akademiccy bardzo często włączają się także w polityczny nurt prac dla państwa. Nie inaczej było przed II wojną światową. Związany z Politechniką Lwowską Kazimierz Bartel pod wpływem sugestii Marszałka Piłsudskiego stawał na czele polskiego rządu:

Tak jak obecnie, także przedwojenni studenci mieli do wyboru uczelnie państwowe i prywatne. Wśród tych drugich na początku istnienia II Rzeczypospolitej tylko jedna otrzymała status szkoły wyższej z pełnymi prawami akademickich szkół państwowych. Była to:

W ostatnim roku akademickim przed agresją na Polskę III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego na studia zgłosiło się niemal tylu studentów co w rekordowym roku 1932/33. Indeks na początku października 1938 r. otrzymało bowiem:

Śmierć Józefa Piłsudskiego w 1935 r. uruchomiła ogromną, chociaż nie zawsze oddolną i spontaniczną, akcję upamiętnienia twórcy Niepodległej. Imieniem Marszałka nazwano wówczas jedną ze szkół wyższych:

Walka z elitami była kluczowym elementem niemieckiego planu eksterminacji Polaków i wyniszczającej okupacji. W listopadzie 1939 r. na najstarszej polskiej akademii – Uniwersytecie Jagiellońskim Niemcy podstępnie aresztowali 184 krakowskich wykładowców, a następnie większość z nich osadzili w obozie koncentracyjnym. Protesty przeciwko tej brutalności podniosły się na całym świecie; towarzyszyło im też powszechne oczekiwanie zwolnienia aresztowanych. Gdy w 1941 r. okupanci postanowili rozprawić się z wykładowcami innej renomowanej uczelni, wywieźli ich po prostu za miasto i rozstrzelali. 4 lipca 1941 r. zamordowano wykładowców:

Był działaczem niepodległościowym. Z pierwszymi represjami i uwięzieniem spotkał się jeszcze przed I wojną światową. Jako badacz napisał wybitne prace z zakresu archiwistyki i historii prawa. W II Rzeczpospolitej włączał się również w służbę publiczną i pełnił dwukrotnie mandat senatora, był też ostatnim rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego. Podczas II wojny światowej prowadził konspiracyjny Polski Uniwersytet Wileński. W 1944 r. został aresztowany przez NKWD. Przetrzymywany w nieludzkich warunkach i torturowany, podjął głodówkę, wskutek której zmarł. Chodzi o:

Po zakończeniu działań wojennych w Europie społeczeństwa na Zachodzie mogły cieszyć się z wolności i pokoju, przystępując do odbudowy swoich krajów. Niestety dla Polaków zaczął się okres kolejnego zniewolenia. W wyniku postanowień wielkich mocarstw nasz kraj znalazł się pod rządami komunistów i popadł w pełną zależność od Moskwy. Jego granica wschodnia przesunięta została wbrew woli władz na Wychodźstwie i bez zgody społeczeństwa. W tej sytuacji dwa słynne polskie uniwersytety – we Lwowie i w Wilnie – znalazły się na terenie Związku Sowieckiego. Jednak w powszechnym odczuciu Polaków spuściznę tych ośrodków podjęły w pewnym sensie dwie nowe uczelnie. Są to:

Przed wyborem na Stolicę Piotrową Karol Wojtyła związany był przez ćwierć wieku z jedną z polskich uczelni. Pracę w jej murach rozpoczął w 1954 r. i kontynuował ją nawet wtedy, kiedy został biskupem krakowskim, a potem kardynałem. Jako Jan Paweł II podkreślał swoje szczególne więzi z tym miejscem. Chodzi o: