Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Dzieje partii politycznych w powojennej Polsce... Referaty wprowadzające: Polska Partia Robotnicza i kłopoty z hegemonią. Fałszywa Polska Partia Socjalistyczna w walce o autonomię.

Stosunek Stronnictwa Demokratycznego w latach 1944–1950 do tradycji przedwojennego SD. Wokół powojennych początków oraz działalności Stronnictwa Demokratycznego w województwie kieleckim (1945-1948). Geneza i działalność Lewicy PSL.

Stronnictwo Pracy w poszukiwaniu miejsca na politycznej scenie w Polsce w latach 1945–1950. Stronnictwo Pracy w województwie dolnośląskim w latach 1945-1950. Działalność Stronnictwa Pracy na terenie Piły i powiatu pilsko-trzcianeckiego w latach 1945-1950

„Równia pochyła” PPS-WRN. PPS-WRN na Śląsku PPS w powiatowych ośrodkach miejskich północnej Polski. Represje wobec przeciwników monopartii wśród działaczy PPS w Krośnie i powiecie krośnieńskim.

Jerzy Stempowski a przemiany w Polsce 1945–1952. Rozmowy Stanisława Mikołajczyka z amerykańskimi i brytyjskimi dyplomatami. Próby samoorganizacji Niemców na Dolnym i Górnym Śląsku w warunkach okupacji sowieckiej. Stosunek partii politycznych do idei jedności słowiańskiej w powojennej Polsce

Próba utworzenia partii katolików świeckich w 1946 r. – realna szansa czy taktyczna zagrywka komunistów? Bolesław Piasecki – działalność polityczna w latach 1944–1950. Zadrugowcy w strukturach władzy - przypadek Eryka Skowrona

Jakie przepisy stosowały niemieckie sądy okupacyjne wobec Polaków i Żydów? Jak kształtowały się powojenne kariery niemieckich sędziów i prokuratorów pracujących w sądownictwie okupacyjnym? Czy podsądni skazani przez sądy niemieckie i ich bliscy mogą domagać się rehabilitacji i zadośćuczynienia?

Czy Niemcy wzięli odpowiedzialność za „sądową” działalność III Rzeszy w okupowanej Polsce? Co zrobić, aby zwiększyć świadomość na temat sądownictwa III Rzeszy i umożliwić rehabilitację ofiar na podstawie obecnie obowiązujących przepisów niemieckich?

Co wiemy o Polakach ratujących Żydów w czasie wojny? Czy istniała międzynarodowa pomoc Żydom mieszkającym na ziemiach polskich? Kim byli Polacy pomagający i ratujący Żydów?

Jaka była geneza i tworzenie niemieckiego prawa okupacyjnego penalizującego pomoc prześladowanym Żydom w Generalnym Gubernatorstwie? Jaki był niemiecki system kar za niesubordynację dla miejscowej ludności okupowanej Polski?

Jakie były motywacje Polaków ratujących Żydów? Kim byli uczestnicy zbrodni w Markowej? Czy sprawcy zbrodni na rodzinie Ulmów zostali ukarani?

Czym był Instytut Katyński, Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy i pismo „Merkuriusz Krakowski i Światowy”? Dowiedz się więcej o tych trzech interesujących inicjatywach przedsierpniowej opozycji.

Poznaj przykłady sprzeciwu różnych środowisk z województwa krakowskiego wobec działań władz komunistycznych PRL z przełomu lat 60. i 70.

Czasy gomułkowskiej tzw. małej stabilizacji nie oznaczały całkowitego zaniku działalności opozycyjnej. Dowiedz się się m.in. o: Kazimierzu Badowskim, Adamie Markowskim, oraz o krakowskich przejawach sprzeciwu wobec interwencji w Czechosłowacji.

Czy milicjanci tworzyli wzorcowe rodziny socjalistyczne? W jaki sposób radzono sobie z nieprawidłowościami przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych? Jaka była rola kobiet w resorcie?

Na czym polegała operacja „Zapałka? Jak działały piony pomocnicze opolskiej SB? Czym zajmował się nowosądecki Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy?

Budowa struktur w Zielonej Górze. Relacje Urzędu Bezpieczeństwa z Milicją Obywatelską w powiecie Bielsk Podlaski. Rola pionów pomocniczych SB w rozpracowaniu Józefa Franczaka - ostatniego Żołnierza Wyklętego.

Jakie osoby przyjmowano do SB? Gdzie je szkolono? Jak zdobywały wykształcenie? Z jakimi problemami dnia codziennego borykali się esbecy?

Zapoznaj się z typami broni używanymi przez funkcjonariuszy. Poznaj system pracy jednostki zajmującej się obserwacja zewnętrzną. Posłuchaj o tym jak wyglądało przekraczanie granicy państwowej.

Jak działał system wymiany informacji i meldunków w UB? Z jakimi trudnościami borykano się tworząc służbę szyfrową? Jak powstało najsłynniejsze urządzenie SB?

Co o mentalności funkcjonariuszy mówią nam obchody 10-lecia PRL? Jak aparat polityczno-wychowawczy SB postrzegał modelowego funkcjonariusza? Jak powstało i funkcjonowało gdańskie ZOMO?

Jak działała bezpieka na co dzień? Jak zorganizowane było jej zaplecze? Jakie piony ją wspierały? Jak funkcjonariusze spędzali wolny czas?

Na czym polega problem wiarygodności dokumentów bezpieki? Co nowego wiemy na temat archiwaliów komunistycznej bezpieki? Jakie materiały na temat rozpracowania Kościoła katolickiego znajdują się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej?

Jakie były formy działania bezpieki wobec duchownych katolickich na przykładzie biskupa Jana Zaręby? Jak z relacji i zeznań byłego esbeka przebiegało rozpracowanie ks. Adolfa Chojnackiego? Poznaj charakter działań bezpieki wobec duchowieństwa katolickiego

Na czym polegała współpraca z bezpieką ks. Anatola Boczka? Kim był ks. Bolesław Saduś? Co wykazały badania nad sprawą Eugeniusza Surgenta?

Symbioza partii komunistycznej i „bezpieki” – podział ról i bilans zysków. Dyskusja w ramach konferencji naukowej „Udzielne księstwo? Relacje między partią komunistyczną a służbami bezpieczeństwa w PRL”

„Udzielne księstwo? Relacje między partią komunistyczną a służbami bezpieczeństwa w PRL” [PANEL 3]

„Udzielne księstwo? Relacje między partią komunistyczną a służbami bezpieczeństwa w PRL” [PANEL 2]

„Udzielne księstwo? Relacje między partią komunistyczną a służbami bezpieczeństwa w PRL” [PANEL 1]

Setki tytułów prasy wydawanej w latach 40. przez różne organizacje konspiracyjne są dzisiaj widomym świadectwem komunistycznych fałszerstw wyborczych oraz tysięcy zbrodni popełnionych przez UBP, MO, KBW w okupowanej przez sowietów Polsce

„Tylko prasa tajna może bez ogródek pobudzać i zespalać ducha oporu i wolę bezkompromisowego dążenia do wolności”. Prasa konspiracyjna odgrywała niebagatelną rolę w podtrzymywaniu postaw patriotycznych i ducha oporu w polskim społeczeństwie

Jak funkcjonowała prasa organizacji poakowskich na Białostocczyźnie? Jak wyglądał kolportaż prasy podziemnej na terenie Obszaru Zachodniego WiN oraz w Bydgoszczy? Kto odpowiadał za działalność propagandową DSZ-WiN na terenie Inspektoratu Radzyńskiego?

Jak funkcjonowało BiP KG AK w poszczególnych okręgach AK oraz na szczeblu centralnym? Jakie były nastroje w społeczeństwie polskim pod koniec 1944 roku? Jak wyglądała działalność propagandowa w okręgach WiN?

Koniec i początek. Lato 1922 roku na Górnym Śląsku. Jak podzielono Górny Śląsk? Co Polska zyskała wraz z województwem śląskim? Jak mieszkańcy zareagowali na podział?

Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946

Aktion Reinhardt i Zagłada polskich Żydów - w kręgu mechanizmów i sprawców

Polskie Państwo Podziemne: Ludzie, konspiracja i polityka (panel III konferencji „PPP na Pomorzu”)

Pomorskie organizacje Polskiego Państwa Podziemnego (panel II konferencji „PPP na Pomorzu”)

Pomorskie aspekty działalności Polskiego Państwa Podziemnego (panel I konferencji „PPP na Pomorzu”)

Rok 1921 na Górnym Śląsku. Konteksty i studia przypadków (cz. 2)

Rok 1921 na Górnym Śląsku. Konteksty i studia przypadków (cz. 1)

Strajki grudniowe 1981 r. w województwie katowickim (cz. 2)

Strajki grudniowe 1981 r. w województwie katowickim (cz. 1)

Materiały audiowizualne i zdjęcia przechowywane w archiwach służą nie tylko naukowcom. Sięgają po nie także filmowcy i artyści. Używa się ich też m.in. do angażowania w poznawanie lokalnych historii

Fotografie i filmy to ważny budulec narracji w ekspozycjach muzealnych. Mogą służyć zarówno do opowiedzenia o dziejach narodu, jak i samego medium. Jak robią to Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Fotografii w Krakowie?

Jakie fotografie i materiały audiowizualne przechowywane są w Archiwum IPN i w jaki sposób upowszechnia się wiedzę na ich temat? Co przedstawiają fotografie z Archiwum Ringelbluma, jakie były ich losy i jak są prezentowane?

Z dziejów Polski i Ukrainy w latach 30. i 40. XX wieku: podsumowanie 25 lat współpracy archiwalnej polsko-ukraińskiej

Czy wiesz, że już dwa miesiące po zakończeniu II wojny światowej Stalin zdecydował się na bezprecedensową akcję aresztowania kilku tysięcy Polaków z rejonu Puszczy Augustowskiej? Dlaczego do tego doszło? Co stało się z aresztowanymi?

Czy wiesz, że już w pierwszych miesiącach II wojny światowej tylko na Pomorzu i Kujawach Niemcy wymordowali kilkadziesiąt tysięcy Polaków? Dowiedz się więcej o tej niemieckiej zbrodni.

Polish prisoners of KL Sachsenhausen. Commemoration of General Bolesław Roja–scientific conference

Polscy więźniowie w KL Sachsenhausen. Upamiętnienie generała Bolesława Roi

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania-kontrowersje-perspektywy

40. rocznica podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

Z dziejów nieistniejącej (już) elity: ziemianie na rzecz Niepodległej - Rzeczypospolitej

„Ocalić od zapomnienia. Nowe zadania oraz projekty audiowizualne i fotograficzne” - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

„Wieś polska podczas II wojny światowej”: straty osobowe (III konferencja naukowa cyklu)

„Tak powstawała Solidarność w Wielkopolsce” – spotkanie historyków i świadków historii (cz. 2)

„Tak powstawała Solidarność w Wielkopolsce” – spotkanie historyków i świadków historii (cz. 1)

Bitwa Warszawska. Wojna o wolność Europy (debata historyków z cyklu "Drogi do niepodległości")

Relacje polsko-żydowskie w XX w. Badania - kontrowersje - perspektywy

Pierwszy transport do KL Auschwitz - 14 czerwca 1940

Polacy ratujący Żydów pod okupacją niemiecką

III Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej - cz. I: O kompleksie KL Gusen, głównym miejscu eksterminacji polskiej inteligencji przez Niemców; Rudolf Haunschmied (Austria)

Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych

Obława Augustowska – lipiec 1945

Political and Transitional Justice in Germany, Poland and the USSR from the 1930s-1950s

Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939–1990

Inicjatywy solidarnościowe Polonii podejmowane w świecie (1980-1989)

Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1956–1966/1967)

Gangsterzy z PRL. Przestępczość zorganizowana w Polsce »ludowej«. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte

Europa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie w okresie drugiej wojny światowej

SOLIDARNOŚĆ jako szkoła demokracji (1980–1981)

Życie codzienne w PRL na tle innych państw bloku radzieckiego

Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989

Miejsca święte pod nie świętym nadzorem. Polityka władz wobec sanktuariów w latach 1945–1989

Stosunki między narodami wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej

Propaganda i postawy społeczne na ziemiach polskich wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej

Aspiracje niepodległościowe narodów Europy Środkowo-Wschodniej wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej

Zbrodnie sowieckie i niemieckie na Kresach wschodnich II RP latem 1941 r. po ataku Niemiec na ZSRS